Nieuws

May 12, 2022

Anticipeer op verhuisbewegingen

Het is verstandig om bij mutatiewoningen die voor 1994 gebouwd zijn bij de voorinspectie direct een inventarisatiebureau in te schakelen. Prefect regelt en verzorgt het allemaal graag voor je. Dat is winst in kosten, in tijd én door minder leegstand.

Winst bij mutatiewoningen

Alle woningcorporaties in ons land samen hebben bijna 2,4 miljoen sociale huurwoningen in bezit. Dat er regelmatige een woning van huurder wisselt is zo vreemd dus niet. Door te anticiperen op mogelijke verhuizingen kan je als woningcorporatie winst behalen.

De financiering van de corporatie

In ons land kennen we al jarenlang een groot tekort aan woningen in elke categorie en prijsklasse. Onder toezicht van de Autoriteit Woningcorporaties heb je als woningcorporatie de wettelijke taak om te zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met lage inkomens.  Dat is ongetwijfeld voor sommige corporaties een flinke uitdaging, omdat de financiering van alle activiteiten in beginsel moet komen uit het verhuren van huizen. Ook als corporatie zal je dus vooral op je kosten en uitgaven moeten letten. En leegstand past daar natuurlijk niet in. Integendeel.

Mutaties

Hoeveel huurwoningen je als corporatie ook hebt, er zijn door het jaar nogal wat verhuisbewegingen. Uit landelijke gegevens, onder andere van het Centraal Bureau voor de Statistiek, blijkt dat gemiddeld per jaar circa 8 á 10% van alle woningen muteert. Daarbij zijn er door het jaar heen piekperiodes waarin er veel verhuisd wordt. Die periode ligt landelijk, door alle bevolkingsgroepen heen, in de periode april tot en met september. De grootste groep verhuizers (of doorstromers) zijn vooral mensen in de leeftijd van 25 tot 40 jaar. Vanuit die groep bezien verhuist men gemiddeld eens per 7 jaar, bij voorkeur in het voorjaar.  

Ad hoc inspecties

De meeste corporaties gaan ad hoc om met een mutatie; komt er een woning vrij, dan wordt er gekeken wat er moet worden gedaan voordat er een nieuwe huurder in kan. Die voorinspectie houdt in, dat bekeken wordt wat er moet worden hersteld, gerepareerd of vervangen en of er wellicht bepaald onderhoud dient te worden gepleegd.

Is de woning voor 1994 gebouwd en moeten er bepaalde werkzaamheden worden verricht, dan moet allereerst worden gecontroleerd of er asbest in die woning aanwezig is. Dat is nu eenmaal een wettelijk voorschrift. Zo’n asbestinventarisatie houdt concreet in, dat er door een gespecialiseerd bureau gekeken en onderzocht wordt of, welke soort en welke hoeveelheid asbest er in die woning is aangebracht en waar zich dat bevindt. Uiteraard volgt daarop wat er al dan niet gesaneerd moet worden.

Deze werkwijze kost vaak onnodig veel tijd, waardoor mutatiewoningen soms te lang leeg staan. En die leegstand kost je als corporatie door derving van inkomsten veel geld.

Anticiperen = winst

Is er daadwerkelijk sprake van een huuropzegging, is de woning gebouwd voor 1994 en vindt er een voorinspectie plaats, dan is het verstandig om er direct een inventarisatiebureau bij te betrekken. De bevindingen van dat bureau worden vastgelegd en bij sanering van het aanwezige asbest dient dat te worden vermeld in het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS). Dat veel woningcorporaties dergelijke gespecialiseerde medewerkers niet zelf in dienst hebben, en geen gebruik maken van het LAVS, is niet zo gek.

De grote winst die je als corporatie kunt behalen is natuurlijk, dat het eventueel saneren van asbest geen vertragende factor hoeft te zijn om een leegkomende woning aan een nieuwe huurder aan te bieden. Anders gezegd: hoe sneller in beeld is of er asbest in een woning zit wat gesaneerd dient te worden, des te sneller kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd. Dat geldt voor ons als erkend en gespecialiseerd saneringsbedrijf, en vervolgens ook voor de aannemer voor het overige herstel- en onderhoudswerk. Dat alles beperkt de tijd dat een woning (onnodig) leeg staat. En dat is winst.

Bijkomende winst

De winst die je als corporatie daarnaast realiseert is, dat je je aantoonbaar houdt aan je zorgplicht. Zowel naar de bewoners als naar de betrokken aannemer zorgen wij er van Prefect namens de corporatie voor, dat het eventueel te saneren asbest goed, veilig en correct wordt verwijderd, afgevoerd en gedocumenteerd. Ook dat is een stukje Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen waaraan elke corporatie wil en moet voldoen.

Kennis en ervaring

Als gespecialiseerd en gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf hebben wij van Prefect vele jaren ervaring met deze werkwijze. De door de betrokken woningcorporaties te behalen resultaten zijn groot en aantoonbaar. Deels zijn die afhankelijk van de specifieke afspraken die we met elkaar maken, maar als je wilt kunnen we de zorg voor het hele traject voor je uit handen nemen. Overigens kunnen wij desgewenst ook al het andere sloopwerk uitvoeren, indien dat bij mutaties aan de orde is. Het is maar wat je wilt.

Pilot voor corporaties

Wil je als corporatie meer weten over onze werkwijze? Neem dan contact met ons op. We leggen het allemaal graag uit. Desgewenst voeren we een pilot uit, zodat je al die voordelen kunt ervaren.

Updates